Schoenmaker blijf bij de leest

Op 18 november 2014 heeft het Hof van Beroep te Brussel geoordeeld dat de rode schoenzool van Louboutin voldoet aan de voorwaarden om te worden erkend als een beeldmerk. Het Hof ging niet mee in de redenering van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, die op 20 maart 2014 oordeelde dat een rode schoenzool niet onderscheidend genoeg is om te worden weerhouden als rechtsgeldig merk conform artikel 2.1 lid 2 BVIE. De rechter in eerste aanleg ging ervan uit dat het in casu een vormmerk, en geen kleurmerk, betreft.

Mis dus volgens het Brusselse Hof van Beroep, die van oordeel is dat er geen sprake van een vorm-, maar wel degelijk van een beeldmerk. De voorwaarden om te kunnen spreken van een rechtsgeldig beeldmerkzijn volgens het Hof wel degelijk vervuld . Daarnaast is de omschrijving van de onderscheidende elementen nauwkeurig genoeg om merkenrechtelijke bescherming te verantwoorden. Van een vormmerk kan geen sprake zijn, zegt het Hof, vermits het louter aanbrengen van een beeldmerk op een vorm niet tot gevolg heeft dat het beeldmerk tot vormmerk verwordt. De rode zool van de schoen is een belangrijk criterium voor de consument om tot de aankoop van een Louboutinschoen over te gaan.

Het Hof kwam tevens tot de overweging dat de zool geen zuiver kleurmerk inhoudt, vermits het merk zijn onderscheidend vermogen ontleent aan de plaats en de wijze waarop het wordt afgebeeld. Het rode zoolmerk is derhalve een beeldmerk. De strenge rechtspraak ten aanzien van een kleurmerk wordt op die manier ongemoeid gelaten door het Hof. Immers, in casu is niet enkel de kleur bepalend, maar eveneens de plaats van afbeelding, alsook de wijze waarop de kleur wordt afgebeeld. Alle verschillende elementen moeten in samenhang gezien worden. 

Op basis van deze overwegingen kwam het Hof tot de conclusie dat schoenenverdeler Van Dalen een inbreuk maakt op de beeldmerk van Louboutin met als nummer 0874489 en is Van Dalen verplicht alle hakschoenen met rode zolen uit de handel moeten nemen. 

Wie een rode zool aan haar voet wil, richt zich dus vanaf nu het best tot Louboutin.

Bob Laes

Schoenmaker blijf bij de leest

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x