FIFA bezorgt voetballers nieuwe munitie in strijd tegen clubs

Op dit ogenblik voorziet de zgn. “Regulations on the Status and Transfer of Players” (hierna “RSTP”) van de wereldvoetbalbond FIFA dat een speler, wiens maandloon gedurende een onderbroken periode van drie maanden (of meer) niet wordt betaald, zijn arbeidsovereenkomst met de betrokken club éénzijdig kan opzeggen, nadat hij deze club eerst schriftelijk in gebreke heeft gesteld (artikel 14 RSTP). 

In de praktijk komt het evenwel veelvuldig voor dat clubs, die in financiële moeilijkheden verkeerden doch niet wensen te riskeren dat hun beste spelers zouden vertrekken, na een periode van twee maanden en drie weken plots overgingen tot betaling van één enkel maandloon, waardoor de termijn van drie maanden, zoals voorzien in artikel 14 RSTP, werd gestuit.

Deze handelswijze is vanzelfsprekend een doorn in het oog van vele professionele voetbalspelers, die als het ware gevangen zitten in een arbeidsrelatie met een insolvabele werkgever, zonder over de mogelijkheid te beschikken andere oorden op te zoeken.

Onder druk van de belangenvereniging van profvoetballers heeft de FIFA op 23 januari 2015 evenwel een nieuw artikel toegevoegd aan de RSTP (zijnde artikel 12 bis) waarin het bestaande regime wordt versoepeld.

Vanaf 1 maart 2015 zullen spelers, wiens club reeds in gebreke blijft om één maandloon niet tijdig te betalen, gerechtigd zijn om hun arbeidsovereenkomst met hun werkgever/club eenzijdig op te zeggen, voor zover zij deze club schriftelijk in gebreke hebben gesteld om het verschuldigde loon te betalen en de betrokken club binnen een periode van 10 dagen geen gevolg heeft gegeven aan dit schriftelijk verzoek.

Indien de club ook na deze “cure period” van 10 dagen in gebreke blijft om alle openstaande maandlonen te betalen, kan de speler zijn overeenkomst eenzijdig opzeggen (en ongehinderd andere sportieve oorden opzoeken, alsook een schadevergoeding vorderen). Bovendien beschikt de FIFA vanaf 1 maart 2015 tevens over de mogelijkheid om deze club bijkomend en cumulatief te sanctioneren, gaande van een boete tot het opleggen van een verbod om nieuwe spelers aan te trekken.

De toekomst zal dienen uit te wijzen of de implementatie van artikel 12 bis RSTP in de praktijk het gewenste gevolg zal ressorteren.

Het kan worden betwijfeld of FIFA daadwerkelijk zal overgaan tot het opleggen van voornoemde (bijkomende) sancties. Doch voor zover de nieuwe regeling de voetbalsspelers zelf reeds beter beschermd tegen het wanbeheer van welbepaalde voetbalclubs, die omwille van de sportieve ambitities van voorzitter of bestuur blind zijn/worden voor hun penibele, financiële situatie, is artikel 12 bis RSTP hoe dan ook een grote stap in de juiste richting.

Bob Laes

FIFA bezorgt voetballers nieuwe munitie in strijd tegen clubs

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x