Praktijkgebied

Handelsrecht - Vennootschapsrecht - Ondernemingsrecht

Ons kantoor verleent advies en bijstand m.b.t. de volgende materies :

 Aandeelhoudersgeschillen

 Aandeelhoudersovereenkomsten

 Agentuur-, distributie- en franchiseovereenkomsten

 Algemene voorwaarden

 Bestuurdersaansprakelijkheid

 Contracten

 Fusies en overnames

 Invordering van openstaande facturen

 Handelsgeschillen

 Mededingingsrecht

 Reorganisaties

 

Onze dienstverlening richt zich ook tot de “Corporate Recovery”: het adviseren en begeleiden van ondernemingen, die om uiteenlopende redenen in financiële moeilijkheden zijn geraakt. De schade beperken, daar staan we voor. Wij kunnen u adviseren bij alle mogelijke scenario’s: bij een doorstart, tijdens een faillissement of gerechtelijk akkoord, bij herfinanciering, herstructurering, schuldsanering. Ook bij vestiging en/of uitwinning van zekerheden, bij beslaglegging en bij bestuurdersaansprakelijkheid stellen wij u een optimale aanpak voor.

Wij treden op voor zowel KMO’s en grote ondernemingen als voor ondernemende particulieren als raadgever en uiteraard ook als advocaat in een procedure. Voor incassovorderingen ten dienste van institutionele marktspelers die aan hun klanten permanente goederen of diensten verstrekken bieden wij u een uitgekiende en doeltreffende werkwijze aan om hiermee gestructureerd om te gaan.

Vastgoedrecht - Huurrecht - Mede-eigendom

U kan bij ons kantoor terecht voor advies en bijstand aangaande de volgende materies :

 • Koop/verkoop van onroerende goederen
 • Opmaken van overeenkomsten van koop/verkoop bij vastgoed (bod en aanvaarding, compromis, belofte tot aan- of verkoop, notariële akte, ...)
 • Algemene huur, woninghuur, handelshuur
 • Eigendom, (appartements)mede-eigendom
 • Vruchtgebruik, opstal, erfpacht, erfdienstbaarheden, en andere onroerende zakelijke rechten

Bouwrecht - Aannemingsrecht

Ons kantoor verleent advies en bijstand aan alle actoren in de bouwsector waaronder bouwheren, aannemers, architecten, promotoren, vastgoedmakelaars, ... aangaande de volgende onderwerpen :

 • contracten: architectenovereenkomst, beheersmandaat, verkoopsmandaat, vastgoedbemiddeling, veiligheidscoördinatie
 • aanneming
 • aankoop en verkoop van onroerend goed
 • koop/verkoop op plan (Woningbouwwet - Wet Breyne)
 • eigendom, vruchtgebruik, bezit, opstal, erfpacht;
 • projectontwikkeling
 • aansprakelijkheid van aannemer en architect - bouwgebreken - expertises

Familierecht - Echtscheidingsrecht - Erfrecht

Ons kantoor is gespecialiseerd in de volgende materies :

 

 • Echtscheidingen
 • Voorlopige maatregelen bij relatie - en gezinsproblemen
 • Vereffeningen en verdelingen in het kader van echtscheidingen - Familiaal vermogensrecht
 • Adviesverlening inzake huwelijkscontracten

 

 • Onderhoudsverplichtingen (onderhoudsgeld en alimentatie) m.b.t. kinderen alsook tussen familieleden en partners
 • Verblijfsregelingen, omgangsregelingen, recht op persoonlijk contact m.b.t. minderjarige kinderen
 • Uitoefening ouderlijk gezag m.b.t. minderjarige kinderen

 

 • Erfenissen, schenkingen en testamenten
 • Vereffeningen en verdelingen in het kader van nalatenschappen
 • Successie

 

 • Beschermingsmaatregelen meerderjarige onbekwamen

 

 • Adoptie
 • Afstamming
 • Naam

 

 

 

Intellectuele eigendom - Information Technology - Technologie en Innovatie

Het beheer van uw intellectuele en/of industriële eigendom (auteursrecht, merken, tekeningen en modellen, octrooien, handelsnamen, domeinnamen, databanken, software, etc.) wint in een gemoderniseerde samenleving elke dag aan belang.

We adviseren u met de nodige expertise over alle aspecten die verbonden zijn aan de bescherming en exploitatie van deze rechten, ondermeer via het opstellen van de nodige contracten (licentie-, overdrachts-, uitgaveovereenkomsten, ontwikkelingscontracten, etc.) en staan u bij indien er een geschil ontstaat met derden omtrent deze rechten (stakingsvorderingen, beslag inzake namaak, etc.).

 

Media - Entertainment

Het media- en entertainmentlandschap is een steeds evoluerend gegeven.

De rechtsregels die van toepassing zijn op deze sectoren dienen in de eerste plaats de creatieve en communicatieve vrijheid te vrijwaren en te beschermen, doch houden tevens zekere beperkingen in die niet altijd even voor de hand liggend zijn.

Ons kantoor heeft een jarenlange ervaring opgebouwd in het bijstaan van cliënten in ondermeer de film- en televisie-industrie (productiehuizen, omroepen, acteurs, agency's, etc.), de muzieksector (platenfirma's, uitgevers, auteurs-componisten, artiesten, managers, etc.), de boekensector (uitgevers, auteurs, etc.) en het zgn. "live entertainment" (producenten van musicals, concerten, festivals, acteurs/artiesten, etc.). 

Deze ondersteuning slaat zowel op het adviseren van cliënteel bij de uitbouw van een welbepaald project of carrièreplan tot het negotiëren en sluiten van (internationale) overeenkomsten of het afdwingen van welbepaalde rechten (recht op antwoord, recht op privacy, etc.) desnoods via de rechtbank of andere organen (zoals de Regulator voor de Media, etc.).

Sport - Mode - Kunst

Alle mogelijke actoren uit de sport-, mode- en kunstwereld kunnen bij ons terecht.

Of het nu gaat om professionals, managers/agents, federaties, verenigingen of de pure liefhebber, elke protagonist heeft zijn/haar noden die een deskundige ondersteuning verdienen.

Sport, mode en kunst gaan gepaard met een uitgebreide regelgeving die, zowel op het veld, de bühne of de catwalk, als daarbuiten de creativiteit welbepaalde beperkingen oplegt.

Door "kort op de bal te spelen" trachten wij mogelijke conflicten reeds in de kiem te smoren, opdat onze cliënten zo min mogelijk worden afgeleid en zich volledig kunnen focussen op hun passie.

Zo adviseren wij ondermeer over de intellectueelrechtelijke aspecten (portretrechten, auteursrechtelijke bescherming, morele rechten, etc.) en staan wij onze cliënten bij tijdens het negotiëren van allerhande contracten (sponsordeals, endorsements, arbeidsovereenkomsten, managementdeals, etc.).

Marktpraktijken - Reclame - Kansspelen - Privacy

Wij bestuderen uw reclameuitingen (bv. vergelijkende reclame), verkoopspromoties, wedstrijdformules, acties op sociale media, etc. en onderzoeken de conformiteit ervan met de vigerende wetgeving, waaronder de wet op de marktpraktijken en de bescherming van de consument.

Databanken bevatten vaak persoonsgegevens waarvan het gebruik onderworpen is aan strikte wetgeving. Wij onderzoeken in welke mate de verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de strenge wetgeving ter zake en assisteren u bij de integratie van databanken, stellen de nodige contracten op of helpen u bij de vereiste voorafgaandelijke aangiftes of communicatie met de overheid en andere partijen.

 

Administratief recht - Ruimtelijke ordening - Stedenbouw - Milieu

Ons kantoor is gespecialiseerd in het administratief recht in het algemeen en ruimtelijke ordeningsrecht en milieurecht in het bijzonder.

 

 • Ruimtelijke ordening : bijstand in het kader van aanvragen tot het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning, bijstand aan administratieve overheden, het voeren van administratieve procedures voor regionale administratieve rechtscolleges en de Raad van State, bijstand inzake herstelvorderingen en strafrechtelijke vervolging

 

 • Milieurecht : bijstand in het kader van aanvragen tot het verkrijgen van een milieuvergunning, bijstand aan administratieve overheden, het voeren van administratieve procedures

 

 • Onteigeningen

 

 

 

 

Agrarisch recht - Landbouwrecht - Pacht

Voor advies en bijstand in landbouwaangelegenheden kan u bij ons kantoor terecht voor:

 • Pacht (opzeg, ontbinding pachtovereenkomst)
 • Uitwegen en erfdienstbaarheden
 • Afpaling
 • Vergunningen
 • Overdracht van landbouwbedrijven
 • Erfregeling inzake landbouwbedrijven
 • Uitgesteld loon in de landbouwsector

Bent u pachter of verpachter, hebt u vragen in verband met de pachtwet, raadpleeg ons kantoor op 016/88.02.18 of mail naar info@b-vadvocaten.be

Strafrecht - Verkeersrecht

Bent u in aanraking gekomen met justitie en verdachte van een misdrijf? Heeft u een dagvaarding of Pro Justitia van de gerechtsdeurwaarder ontvangen? Of bent u slachtoffer geworden? U heeft recht op de beste verdediging ongeacht uw situatie. Bij ons kan u terecht met alle strafrecht gerelateerde vragen van verschijningen voor politierechtbank, raadkamer, strafuitvoeringsrechtbank, correctionele rechtbank, hof van assisen, tot verhoor bij de politie waar u sowieso recht heeft op een voorafgaandelijk vertrouwelijk overleg en bijstand van een advocaat.

Als u gedagvaard bent voor de politierechtbank, kunnen wij de rechtsbijstandsverzekering van uw wagen contacteren om na te gaan of onze kosten en erelonen gedekt zijn in uw polis. Gelieve uw dagvaarding, de nummerplaat en gegevens van uw verzekering of makelaar te bezorgen. Ook voor slachtoffers in een correctionele procedure is het mogelijk dat de verzekering onze kosten en erelonen (al dan niet gedeeltelijk) dekt. Het is dus mogelijk dat de verzekering onze kosten en erelonen betaalt. In dat geval hebt u gratis bijstand bij de zitting. U kan ons per mail of telefonisch contacteren. 

Douane & accijnzen

In de internationale handel is het van levensbelang voor de ondernemingen dat de goederenstromen vlekkeloos verlopen. Het naleven en optimaal toepassen van de douanewetgeving is een absolute noodzaak. De douanewetgeving is echter zeer uitgebreid en extreem gecompliceerd.
B-V Advocaten beschikt over de vereiste expertise om u bij te staan bij de optimale implementatie van die complexe reglementering. In de douanecontext kunnen wij u onder meer volgende diensten aanbieden:

 • Assistentie bij het aanvragen van vergunningen (entrepot, actieve en passieve verdeling, behandeling onder douanetoezicht)
 • Assistentie bij het aanvragen van vereenvoudigde procedures (domiciliëring, vereenvoudiging bij douanevervoer, ...)
 • Assistentie bij het proces voor het verkrijgen van de AEO-erkenning (Authorized Economic Operator)
 • Bepalen van correcte tariefindeling van goederen en assistentie bij aanvragen voor BTI’s (Bindende Tariefinlichting)
 • Bijstand bij geschillen met de Administratie der douane en accijnzen
 • Bijstand bij procedures voor de raadkamer of correctionele rechtbank

Arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht

Arbeidsrecht:

 

 • Loon: vast loon, variabel loon, bonussen, maaltijdcheques, bedrijfswagen, gsm, pc,…
 • Bedingen in een arbeidsovereenkomst: proefperiode, niet-concurrentiebeding, confidentialiteitsbeding, telewerk,…
 • Schorsing van de arbeidsovereenkomst: vakantie, tijdskrediet, ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof, thematische               verloven,…
 • Standaard arbeidsovereenkomsten: deeltijds, voltijds, tijdelijk, voor een bepaald werk, voor onbepaalde duur
 • Specifieke samenwerkingsovereenkomsten: terbeschikkingstelling, handelsvertegenwoordigers, studenten…
 • Arbeidsduur: nachtwerk, werken op zon- en feestdagen, overuren, glijdende uren, flexibiliteit,…
 • Arbeidsreglement: carpolicy, internetgebruik, GSM gebruik…
 • Sociaal overleg:  ondernemingsraad, Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, vakbondsafvaardiging, sociale verkiezingen.
 • Welzijn op het werk: discriminatie, pesterijen, werk- en beschermingskledij, dienst preventie en bescherming op het werk
 • Arbeidsongeschiktheid door ziekte/ongeval, arbeidsongeval,…
 • Beëindiging van de overeenkomst: opzegtermijn, opzegvergoeding, ontslag, ontslag om dringende reden, collectief ontslag..
 • Arbeidsinspectie en Welzijnsinspectie
 • EU arbeidsrecht: internationale tewerkstelling, grensarbeid…

 

Sociale zekerheidsrecht

 • Sociale zekerheidsbijdragen voor werknemers en zelfstandigen
 • Arbeidsongeschiktheid / arbeidsongevallen / beroepsziekten
 • Werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen brugpensioen)
 • Werkloosheid
 • Bijstand: maatschappelijke integratie, OCMW-dienstverlening
 • Zorg: tegemoetkoming aan personen met handicap, zorgverzekering
 • RSZ-Inspectie
 • EU Sociale Zekerheidsrecht: welk recht toepasbaar, internationale tewerkstelling…

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x