Uw logo en het auteursrechtelijk vangnet

U runt een onderneming en u krijgt te maken met een andere onderneming die uw bedrijfslogo imiteert of zelfs kopieert, wat nu?

Bescherming voor een logo wordt doorgaans verkregen door het als merk te deponeren, hetzij via een nationaal (Benelux) merkenbureau, een Europees merkenbureau (EUIPO) dan wel een internationaal merkenbureau. Zonder depot kan een logo immers niet merkenrechtelijk worden beschermd. Dit wil echter niet zeggen dat het logo klakkeloos overgenomen kan worden of zonder voorafgaande toestemming kan worden gereproduceerd.

De regels inzake parasitaire mededinging, zoals geïmplementeerd in het Wetboek van Economisch Recht (WER) buiten beschouwing gelaten, is er een bijkomende mogelijkheid terug te vinden in het intellectuele eigendomsrecht, met name het auteursrecht. Auteursrechtelijke bescherming kan een vangnet vormen indien een logo niet werd gedeponeerd als merk. Een logo kan onder welbepaalde omstandigheden ook auteursrechtelijk worden beschermd. Een auteursrechtelijke bescherming vereist immers geen depot (registratie), zoals dit wel het geval is bij een merk. In principe ontstaan er auteursrechten vanaf het logo gecreëerd is.

Wordt elk logo beschermd door het auteursrecht? Het antwoord is negatief. Het auteursrecht vindt toepassing indien een creatie oorspronkelijk is en dus met name een eigen intellectuele schepping van de auteur inhoudt. Dit impliceert dat een logo een uitdrukking dient te vormen van de persoonlijkheid van de auteur of, anders gesteld, dat zijn creatieve bekwaamheden tot uiting komen door het maken van vrije en creatieve keuzes.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat bepaalde logo’s wel beschermd worden door het auteursrecht, terwijl deze bescherming voor andere logo’s wordt afgewezen in geval van rechterlijke toetsing. Bij wijze van voorbeeld kan worden verwezen naar de zaak omtrent het logo van de krant ‘La Dernière Heure’ dat door het Hof van Beroep te Brussel auteursrechtelijk werd beschermd omwille van het ‘onomstreden’ origineel karakter van het logo. Het originele karakter bleek, volgens het Hof, uit de compositie van de afkorting ‘DH’ en de grafische elementen zoals de kleuren en een lijn. Zo vormt het logo de uitdrukking van de auteur zijn intellectuele inspanning en zijn persoonlijke touch.

In tegengestelde zin oordeelde de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank te Gent, zetelend zoals in kortgeding, over een logo bestaande uit een hartjessymbool. Het logo verkreeg geen auteursrechtelijke bescherming omdat het oorspronkelijke karakter niet kon worden weerhouden.

Hieruit kan worden geconcludeerd dat het een risico inhoudt om ervan uit te gaan dat een ongeoorloofde reproductie van uw logo perfect kan worden aangevochten louter en alleen op basis van het auteursrecht. Het merkenrecht geniet dus nog steeds de voorkeur om uw logo te beschermen, ook al maakt het auteursrecht nog een handige tool uit om de positie van de titularis van het merk te versterken.

Amber Staes en Bob Laes - oktober 2019

Uw logo en het auteursrechtelijk vangnet

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x